Bỏ qua điều hướng chính

Các Bài Báo Gần Đây

Bắt đầu từ tháng Một năm 2019, các em thiếu nhi sẽ hoàn thành Hội Thiếu Nhi và thanh thiếu niên sẽ tiến triển từ một lớp học hay nhóm túc số này tới một lớp học hay nhóm túc số khác theo những nhóm tuổi, thay vì dựa trên ngày sinh của các em.
Sứ điệp đến từ các vị lãnh đạo của giáo vùng Châu Á
Những thay đổi về lịch trình các buổi họp ngày Chủ Nhật sẽ được thực hiện trong tháng Một năm 2019
Việc đặt Chúa Giê Su Ky Tô làm trọng tâm trong cuộc sống đã ban phước cho tôi như thế nào?
Đệ nhất cố vấn mới được xướng tên trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nhi
Anh Cả Carl B. Cook và Anh Cả Robert C. Gay được xướng tên trong Chủ Tịch Đoàn Thầy Bảy Mươi
Hai vị lãnh đạo mới được xướng tên trong Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ
Chúng tôi kính mời các anh chị em tín hữu và bạn bè cùng chúng tôi tham dự buổi phát sóng lại Đại Hội Trung Ương Thường Niên lần thứ 188 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.