Các Bài Báo Gần Đây

  Các vị lãnh đạo tôn giáo toàn cầu này sẽ đến thăm bốn quốc gia trong bảy ngày, với các chuyến đi đến Việt Nam, Cambodia, Singapore và Indonesia, từ ngày 15 đến ngày 22 tháng Mười Một, năm 2019.
  Giấy chứng nhận chính thức được cấp theo Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo
  Khi chọn hối cải, chúng ta đã chọn thay đổi! Chúng ta để cho Đấng Cứu Rỗi biến chúng ta thành con người tốt nhất của mình.
  Chúng ta sẽ có sự hiểu biết và quyền năng của Thượng Đế để giúp chúng ta mang các phước lành của phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô đến cho mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc và chuẩn bị thế gian cho Sự Tái Lâm của Chúa.
  Các chi tiết và bản vẽ bổ sung cho thấy kế hoạch trùng tu Đền Thờ Hong Kong China của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã được công bố.
  Chủ Tịch Russell M. Nelson đã giải thích rằng: “kẻ nghịch thù đang gia tăng nhanh gấp bội cuộc tấn công của nó vào đức tin, vào chúng ta và gia đình chúng ta. Để sống còn về mặt thuộc linh, chúng ta cần các chiến lược phản công và các kế hoạch chủ động.”
  Vị tiên tri được tôn vinh bởi sự phục vụ trọn đời giống như Chúa Giê Su Ky Tô
  CHỦ TỊCH M. RUSSELL BALLARD, Trích từ một cuộc phỏng vấn ngày 22 tháng Năm năm 2019