Sự Tiến Triển theo Nhóm Tuổi cho Thiếu Nhi và Thanh Thiếu Niên

  Youth

  Chúng tôi mong muốn củng cố sức mạnh của các em thiếu nhi và thanh thiếu niên yêu quý của chúng ta thông qua việc đức tin được gia tăng nơi Chúa Giê Su Ky Tô, hiểu biết sâu sắc hơn về phúc âm của Ngài, và có sự đoàn kết lớn hơn với Giáo Hội cùng các tín hữu trong giáo hội của Ngài. Với mục tiêu đó, chúng tôi xin loan báo rằng, trong tháng Một năm 2019, các em thiếu nhi sẽ hoàn thành Lớp Thiếu Nhi và bắt đầu tham gia Trường Chủ Nhật và Hội Thiếu Nữ hoặc các nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn theo các nhóm tuổi vào đầu tháng Một của năm các em bước sang tuổi 12. Cũng như vậy, các em thiếu nữ trong những lớp học của Hội Thiếu Nữ và các thiếu niên ở trong nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn sẽ tiến triển theo các nhóm tuổi vào đầu tháng Một của năm mà các em bước sang tuổi 14 và 16.

  Thêm vào đó, các em thiếu niên sẽ đủ điều kiện để được sắc phong vào các chức phẩm chức tư tế phù hợp trong tháng Một của năm mà các em đủ 12, 14 và 16 tuổi. Các em thiếu nữ và thiếu niên đã được sắc phong sẽ có đủ điều kiện để nhận được giấy giới thiệu đi đền thờ có giới hạn sử dụng ngay từ tháng Một của năm mà các em ấy đủ 12 tuổi. Sự sắc phong chức phẩm chức tư tế cho thiếu niên và việc nhận được giấy giới thiệu đi đền thờ có giới hạn sử dụng cho thiếu nữ và thiếu niên vẫn tiếp tục là các vấn đề cá nhân, dựa trên sự xứng đáng, sự sẵn sàng và hoàn cảnh cá nhân. Sự sắc phong và việc nhận được giấy giới thiệu đi đền thờ có giới hạn sử dụng thông thường sẽ được diễn ra trong tháng Một.

  Chúng tôi khuyến khích các vị lãnh đạo địa phương thực thi những thay đổi này trong suốt tháng Một năm 2019. Thông tin bổ sung được đính kèm và cũng có sẵn tại childrenandyouth.lds.org.

  Russell M. Nelson

  Dallin H. Oaks

  Henry B. Eyring

  Các Câu Hỏi & Câu Trả Lời (PDF)