Bỏ qua điều hướng chính

8 Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương Mới Được Loan Báo trong Đại Hội Trung Ương tháng Tư năm 2018

8 Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương Mới Được Loan Báo trong Đại Hội Trung Ương tháng Tư năm 2018

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã loan báo về những sự kêu gọi của 8 Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương và 55 Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng trong phiên họp chiều thứ Bảy của đại hội trung ương tháng Tư năm 2018. Chủ Tịch Dallin H. Oaks, đệ nhất cố vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã đưa ra sự loan báo này.

Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương phục vụ trong Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, trong các chủ tịch đoàn giáo vùng, và trong các chức năng hành chính khác tại trụ sở. Dưới sự chỉ dẫn của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, họ thường xuyên di chuyển để gặp gỡ và giảng dạy các vị lãnh đạo, những người truyền giáo và tín hữu của Giáo Hội tại các giáo đoàn địa phương. Họ có thẩm quyền để phục vụ ở mọi nơi trên thế giới, trong khi thẩm quyền của Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng thường được giới hạn tại giáo vùng nơi họ phục vụ.

Carl B. Cook
Anh Cả Carl B. Cook, thành viên mới của Chủ Tịch Đoàn Thầy Bảy Mươi
Robert C. Gay
Anh Cả Robert C. Gay, thành viên mới của Chủ Tịch Đoàn Thầy Bảy Mươi

Tám Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương vừa được kêu gọi:

Anh Cả Steven R. Bangerter
Anh Cả Steven R. Bangerter
Anh Cả Matthew L. Carpenter
Anh Cả Matthew L. Carpenter
Anh Cả Jack N. Gerard
Anh Cả Jack N. Gerard
Anh Cả Mathias Held
Anh Cả Mathias Held
Anh Cả David P. Homer
Anh Cả David P. Homer
Anh Cả Kyle S. McKay
Anh Cả Kyle S. McKay
Anh Cả Juan Pablo Villar
Anh Cả Juan Pablo Villar
Anh Cả Takashi Wada
Anh Cả Takashi Wada