Thắp sáng thế gian Từng Người Một như Đấng Ky Tô Đã Làm

    Thắp Sáng Thế Gian

    Anh chị em biết gì về Chúa Giê Su Ky Tô? 

    Anh chị em sẽ #ThắpSángThếGian như thế nào?