Các Thánh Hữu Ngày Sau Tán Trợ Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Mới trong Buổi Họp Trọng Thể

    Chủ Tịch Russell M. Nelson đã được tán trợ vào ngày thứ Bảy với tư cách là vị tiên tri, tiên kiến, mặc khải, và là Chủ Tịch của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô trong một buổi họp trọng thể của các tín hữu trên toàn cầu vào ngày 31 tháng Ba năm 2018.

    Dallin H. Oaks đã được tán trợ là đệ nhất cố vấn và Henry B. Eyring là đệ nhị cố vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn – cơ quan điều hành cao nhất của Giáo Hội.

    Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn mới đã được xướng tên và giới thiệu với truyền thông vào ngày 16 tháng Một, nhưng phiên họp sáng thứ Bảy của kỳ đại hội trung ương thường niên của Giáo Hội, được phát đi từ Trung Tâm Đại Hội tại Salt Lake City, là cơ hội đầu tiên cho các Thánh Hữu Ngày Sau trên khắp thế giới tán trợ một cách công khai các vị lãnh đạo mới của họ.

    Hai thành viên mới của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ cũng đã được loan báo trong buổi họp trọng thể vào sáng thứ Bảy. Anh Cả Gerrit W. Gong và Anh Cả Ulisses Soares đã được tán trợ là các thành viên mới nhất trong nhóm túc số này. Họ sẽ thay vào những chức vụ còn bỏ trống do sự qua đời của Chủ Tịch Thomas S. Monson và Anh Cả Robert D. Hales.

    gong & soares