Bỏ qua điều hướng chính

Chủ Tịch Đoàn Mới của Hội Thiếu Nữ Được Loan Báo trong Đại Hội Trung Ương Tháng Tư năm 2018

Đệ nhất cố vấn mới được xướng tên trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nhi

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã loan báo về một chủ tịch đoàn trung ương mới của Hội Thiếu Nữ trong phiên họp chiều thứ Bảy của Đại Hội Trung Ương Thường Niên kỳ thứ 188. Chủ Tịch Dalln H. Oaks thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã loan báo rằng Bonnie H. Cordon sẽ phục vụ với tư cách là chủ tịch Trung Ương Hội Thiếu Nữ, là tổ chức dành cho các tín hữu nữ có độ tuổi từ 12 đến 17. Michelle Lynn Craig đã được kêu gọi là đệ nhất cố vấn, và Rebecca Lynn Craven sẽ phục vụ với tư cách là đệ nhị cố vấn.

young-women-president
Từ trái sang: Chị Michelle Lynn Craig (Đệ Nhất Cố Vấn), Chị Bonnie H. Cordon (Chủ Tịch), Chị Rebecca Lynn Craven (Đệ Nhi Cố Vấn)
Lisa L. Harkness
Chị Lisa L. Harkness, Đệ Nhất Cố Vấn mới trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi