Chức Tư Tế và Gia Đình

  Chức Tư Tế và Gia Đình
  Các phước lành quan trọng nhất mà Thượng Đế ban cho con cái của Ngài có liên quan đến gia đình và chức tư tế. Chủ Tịch Boyd K. Packer đã nói rằng mục đích “của tất cả sinh hoạt trong Giáo Hội là phải chắc chắn rằng một người nam và một người nữ cùng với con cái của họ đang hạnh phúc ở nhà, được làm lễ gắn bó với nhau cho thời tại thế lẫn thời vĩnh cửu.” 1 Chúng ta cũng biết rằng “các giáo lễ và các giao ước thiêng liêng có sẵn trong đền thờ thánh làm cho các cá nhân có thể trở về nơi hiện diện của Thượng Đế và làm cho các gia đình được đoàn kết vĩnh viễn.” 2 Chính là qua việc nhận được các giáo lễ của chức tư tế một cách xứng đáng ở trong một trong số các đền thờ mà các gia đình mới có thể được làm lễ gắn bó và ở bên nhau vĩnh viễn. Chính là qua việc sống theo phúc âm một cách trung thành chúng ta mới có thể đạt được niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn mà Cha Thiên Thượng đã có ý định cho chúng ta có được trong cuộc sống của chúng ta.  
  EvansDE.jpg

  Là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, nỗ lực đầu tiên của chúng ta là xứng đáng để có được giấy giới thiệu đi đền thờ và sau đó tìm kiếm một cơ hội để nhận được các phước lành của đền thờ và được làm lễ gắn bó chung gia đình với nhau trong Nhà của Chúa. Để có thể nhận được các phước lành này cho gia đình chúng ta, mỗi người chồng và người cha phải xứng đáng, được sắc phong Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, hướng dẫn gia đình của mình trong sự ngay chính và đối xử với vợ con của mình bằng lòng nhân từ và tình yêu thương. Mỗi người phải nhận ra rằng mặc dù người vợ có thể có một số bổn phận và trách nhiệm khác với bổn phận và trách nhiệm của mình, nhưng vợ chồng cần phải “giúp đỡ lẫn nhau với tư cách là những người bạn đời bình đẳng.” 3

  Trong phúc âm của Chúa, và trong Giáo Hội của Ngài, người chồng không bao giờ được thống trị hoặc xem thường vợ hoặc con cái của mình. Tương tự như thế, người vợ nên tử tế và nhân từ với chồng của mình. Vị tiên tri yêu quý của chúng ta, Chủ Tịch Thomas S. Monson, đã nói: “Thưa các anh em, hãy đối xử với vợ của chúng ta bằng nhân phẩm và sự kính trọng. Họ là người bạn đời vĩnh cửu của chúng ta. Thưa các chị em, hãy kính trọng chồng mình. Họ cần nghe lời nói tử tế. Họ cần một nụ cười thân thiện. Họ cần một sự bày tỏ nhiệt tình về tình yêu chân thực.” 4 Tôi biết ơn vợ tôi biết bao. Vợ tôi là người yêu tôi, khuyến khích tôi và củng cố đức tin của tôi. Tôi hy vọng rằng bằng cách nào đó tôi cũng làm như thế đối với vợ tôi. 

       Nếu các anh em sống xứng đáng với tư cách là người chồng và người cha nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc thì các anh em có các đặc ân cụ thể. Các anh em có thể ban phước cho con sơ sinh của mình trong một buổi lễ Tiệc Thánh và ban cho đứa con sơ sinh của mình một cái tên và phước lành của một người cha. Các anh em có thể ban các phước lành của chức tư tế mà mang đến sự an ủi và lời khuyên bảo cho vợ con của mình.  Các anh em còn có thể ban các phước lành chữa lành của chức tư tế. Nếu xứng đáng, các anh em có thể làm phép báp têm cho con cái của các anh em và truyền giao ân tứ Đức Thánh Linh tuyệt vời. Các anh em có thể sắc phong các con trai của mình Chức Tư Tế A Rôn và Mên Chi Xê Đéc và các anh em có thể đưa gia đình của mình đến đền thờ để được làm lễ gắn bó cho thời tại thế lẫn thời vĩnh cửu. Các anh em cũng có thể quy tụ con cái mình lại và dạy cho chúng phúc âm, đọc thánh thư với chúng, cầu nguyện với chúng và cho chúng, tổ chức buổi họp tối gia đình tuyệt vời với chúng, chơi với chúng và vui hưởng thời gian với chúng khi chúng lớn lên và trưởng thành. Đây là những đặc ân đáng để nỗ lực! Những đặc ân này, và nhiều đặc ân khác, là các phước lành của chức tư tế và phúc âm mà cuộc sống của chúng ta nên tập trung vào.
  FullSizeRender.jpg

  Với tư cách là người cha, sẽ có những lúc mà kỷ luật và sự sửa chỉnh là một phần của việc dạy dỗ con cái của các anh em. “Nhưng trong khi kỷ luật, một người cha phải có sự chăm sóc đặc biệt để không có bất cứ hình thức lạm dụng nào, đó là điều không bao giờ hợp lý cả. Khi người cha sửa chỉnh, động cơ thúc đẩy của người cha phải là tình yêu thương và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.” 5

  Các thiếu niên xứng đáng của chúng ta cũng nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn và là một phước lành lớn trong nhà mà các em ấy cư ngụ. Cũng như Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, các phước lành của Chức Tư Tế A Rôn là tùy thuộc vào sự xứng đáng, chuyên cần và tình yêu thương. Mỗi thiếu niên đang nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn có ba trách nhiệm quan trọng. Trước hết, em ấy có bổn phận thực hiện các giáo lễ chức tư tế cụ thể. Thứ hai, em ấy có phước lành để phục vụ người khác. Trong khi một số sự phục vụ này sẽ đến như là một sự chỉ định từ Vị Giám Trợ hay các vị lãnh đạo khác, phần nhiều sự phục vụ này sẽ xảy ra trong ngôi nhà của em ấy và là một phước lành cho gia đình của em ấy. Cuối cùng, mỗi người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn có đặc ân để mời tất cả mọi người đến cùng Đấng Ky Tô bằng cách luôn luôn nêu gương sáng, qua việc đi thăm viếng tại gia các tín hữu, và bằng những cuộc trò chuyện của em ấy với những người chưa phải là tín hữu của giáo hội của Chúa. Trong tất cả những điều này, sự phục vụ của em ấy trong Chức Tư Tế A Rôn trở thành một thời gian chuẩn bị để tiếp nhận Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và lãnh nhận các phước lành về công việc truyền giáo, và, về sau, là hôn nhân và gia đình.

  Chúa yêu thương những người nắm giữ chức tư tế của Ngài và những người sống theo trách nhiệm của mình để yêu mến Thượng Đế, sống xứng đáng, chia sẻ phúc âm, và lãnh nhận các bổn phận liên quan đến gia đình và hôn nhân trong đền thờ. Với tư cách là Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng, chúng tôi mang tình yêu thương của mình đến với tất cả mọi người và khuyến khích mỗi thiếu niên và mỗi người nam lớn tuổi hơn hãy sống xứng đáng với những phước lành cá nhân và gia đình tuyệt vời này. Chúng tôi làm chứng rằng Thượng Đế yêu thương con cái của Ngài và sẽ ban cho mọi phước lành cần thiết nếu chúng ta sống vì những người khác và làm việc cho họ. ■ Lời Chú Thích:  Anh Cả David F. Evans

  GHI CHÚ

  1 Boyd K. Packer, “Kế Hoạch Hạnh Phúc,” Liahona hoặc Ensign, tháng Năm năm 2015, 26.

  Liahona hoặc Ensign

  2 “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới,” Ensign hoặc Liahona, tháng Mười Một năm 2010, 129; xin xem thêm https://www.lds.org/topics/family-proclamation?lang=eng

  Ensign hoặc Liahona

  3  Ibid.

  4  Thomas S. Monson, “Được Ban Phước Dồi Dào,” Liahona hoặc Ensign, tháng Năm năm 2008, 112.

  Liahona hoặc Ensign

  5   D. Todd Christofferson, “Những Người Cha,” Liahona hoặc Ensign, tháng Năm năm 2016, 95.

  Liahona hoặc Ensign

  Ảnh minh họa bởi Huy Hoàng