Cùng Nhau Nuôi Dưỡng Các Gia Đình

  Cùng Nhau Nuôi Dưỡng Các Gia Đình

  Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào việc hiểu rõ “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn Cùng Thế Giới” sẽ gia tăng đức tin của các chị em nơi Thượng Đế và ban phước cho những người mà các chị em trông nom chăm sóc qua việc thăm viếng giảng dạy? Để biết thêm chi tiết, xin mời vào trang mạng reliefsociety.lds.org.

  Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào việc hiểu rõ “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn Cùng Thế Giới” sẽ gia tăng đức tin của các chị em nơi Thượng Đế và ban phước cho những người mà các chị em trông nom chăm sóc qua việc thăm viếng giảng dạy? Để biết thêm chi tiết, xin mời vào trang mạng reliefsociety.lds.org.

  “Người chồng và người vợ có một trách nhiệm trọng đại là phải yêu thương và chăm sóc lẫn nhau và con cái của mình.”1 Chủ Tịch Russell M. Nelson, Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói: “Mái gia đình là nơi mà Thượng Đế muốn chúng ta học hỏi về tình yêu thương và sự phục vụ.”

  “Cha Thiên Thượng muốn vợ chồng phải trung tín với nhau và quý trọng cùng đối xử với con cái của mình như là di sản của Chúa.”2

  Trong Sách Mặc Môn, Gia Cốp nói rằng tình yêu mà người chồng dành cho người vợ, tình yêu mà người vợ dành cho người chồng, và tình yêu mà cả hai vợ chồng dành cho con cái của họ là trong số những lý do tại sao dân La Man có lúc ngay chính hơn dân Nê Phi (xin xem Gia Cốp 3:7).

  Một trong những cách tốt nhất để mời gọi tình yêu thương và sự hòa thuận vào trong nhà của chúng ta là bằng cách nói lời tử tế với mọi thành viên trong gia đình mình. Việc nói lời tử tế mang đến Đức Thánh Linh. Chị Linda K. Burton, chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ yêu cầu chúng ta hãy cân nhắc: “Đã bao lần chúng ta cố ý nói với nhau lời tử tế?”3

  Các Câu Thánh Thư Bổ Sung

  Rô Man 12:10; Mô Si A 4:15GLGƯ 25:5

  Những Câu Chuyện Sống

  Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ chia sẻ một kinh nghiệm thời thơ ấu mà đã để lại một ấn tượng sâu sắc đối với ông về tầm quan trọng của một gia đình yêu thương. Khi ông và anh em của ông còn niên thiếu, mẹ của họ phải trải qua một cuộc giải phẫu về ung thư làm cho bà rất đau đớn mỗi khi sử dụng cánh tay phải. Với một gia đình toàn con trai, có nhiều công việc là ủi phải làm, nhưng mỗi khi mẹ của ông là ủi, bà thường ngừng lại và đi vào phòng ngủ để khóc cho đến khi bớt đau.

  Khi cha của Anh Cả Christofferson nhận thấy điều đang xảy ra, ông âm thầm không ăn bữa trưa trong gần một năm để dành dụm đủ tiền mua một cái máy làm cho việc là ủi được dễ dàng hơn. Vì tình yêu của ông dành cho vợ của mình, ông đã nêu lên một tấm gương cho các con trai của ông về sự nuôi dưỡng bên trong gia đình. Anh Cả Christofferson đã nói về tấm gương về lòng tử tế này như sau: “Vào lúc đó tôi không hề nhận biết về sự hy sinh và cử chỉ yêu thương của cha tôi dành cho mẹ tôi, nhưng bây giờ tôi biết, nên tôi tự nói với mình: ‘Đó là một người trượng phu.’”4


  Hãy Suy Nghĩ về Điều Này

  Làm thế nào việc yêu thương và chăm sóc lẫn nhau mời Thánh Linh vào trong nhà của chúng ta?


  © 2016 do Intellectual Reserve, Inc. Giữ mọi bản quyền. In tại Hoa Kỳ. Phê chuẩn bản tiếng Anh: 6/16. Phê chuẩn bản dịch: 6/16. Bản dịch Visiting Teaching Message, August 2016. Vietnamese. 12868 435

  Ghi Chú

  1. “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới,” Liahona, tháng Mười Một năm 2010, 129.

  Liahona,

  2. Russell M. Nelson, “Sự Cứu Rỗi và Sự Tôn Cao,” Liahona,tháng Năm năm 2008, 8.

  Liahona,

  3. Linda K. Burton, chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ, “Chúng Ta Sẽ Cùng Thăng Tiến,” Liahona, tháng Năm năm 2015, 31.

  Liahona,

  4. D. Todd Christofferson, “Hãy Tỏ Ra Là Những Người Trượng Phu,” Liahona, tháng Mười Một năm 2006, 46.

  Liahona,