Sống một Cuộc Sống Vâng Lời và Hối Cải

  Sống một Cuộc Sống Vâng Lời và Hối Cải

  Như chúng ta biết, luật thứ nhất của thiên thượng là Sự Vâng Lời. Tổ phụ Áp Ra Ham là lý do chính yếu về những phước lành và giao ước đã được hứa mà tất cả chúng ta đều vui hưởng, đạt được qua Sự Vâng Lời tuyệt đối của ông. Thánh thư có các tấm gương tuyệt vời khác khi chúng ta nghĩ về sự vâng lời. Nô Ê được ơn trước mặt Đức Giê Hô Va vì ông là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời.1 Khi Đức Chúa Trời phán dặn, Nô Ê làm các điều này và biểu lộ sự vâng lời.2 Sa Mu Ên giảng dạy một bài học đầy quyền năng cho Sau Lơ và nói rằng: “Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ”.3 Cái giá mà Sau Lơ đã phải trả vì không vâng lời trọn vẹn chính là ông đã bị từ chối không được trở thành Vua của Y Sơ Ra Ên. Ông đã sợ dân của ông hơn và làm theo tiếng nói của họ.
  Không giống như Sau Lơ, chúng ta thấy có rất nhiều tấm gương tuyệt vời về Sự Vâng Lời trong Sách Mặc Môn. Nê phi đã tuyên bố: “Con sẽ đi và làm những gì Chúa đã truyền lệnh.”4 Một trong những thử thách khó khăn nhất của ông là khi ông đã vâng theo tiếng nói của Thánh Linh và lấy mạng La Ban. Bởi vì hành động vâng lời này, con cái loài người vào thời gian đó đã có thể có được lời của Thượng Đế và có thể có đức tin và tín ngưỡng. “Tốt hơn là để một người chết còn hơn là để cho cả một dân tộc phải suy đồi và bị diệt vong trong sự vô tín ngưỡng.”5


  Sự vâng lời mang đến các phước lành. Sự mặc khải Ngày Sau giảng dạy rằng, khi chúng ta tuân theo một luật pháp thì chúng ta sẽ được nhận những phước lành đã được hứa gắn liền với luật pháp đó.6 Bằng cách vâng lời, chúng ta có thể ràng buộc với Chúa 7 và sẽ trông thấy Ngài và biết Ngài hằng sống.8 Ngài sẽ nuôi dưỡng chúng ta, làm tăng thêm sức mạnh cho chúng ta, và cung cấp cho chúng ta những phương tiện để thực hiện được điều Ngài đã ra lệnh cho chúng ta.9

  Trong khi nói chuyện với các vị chủ tịch phái bộ truyền giáo tại Buổi Hội Nghị năm 2015, Anh Cả Russell M. Nelson đã nói rằng: “Sự vâng lời cho phép họ nhận được sự hướng dẫn và chỉ dẫn từ Thánh Linh. Điều tốt nhất của công việc truyền giáo chính là thực hành cho việc luyện tập vâng lời. Và sự vâng lời chính xác mang tới những điều kỳ diệu.”

  Khía cạnh còn lại mà tôi muốn chia sẻ ở đây là nguyên tắc của sự hối cải. Cha Thiên Thượng của chúng ta, thông qua kế hoạch hạnh phúc vĩ đại của Ngài, đã đưa ra cho chúng ta một đường lối để chiến thắng được tội lỗi và cái chết. Ngài đã mang đến cho chúng ta một Đấng Cứu Rỗi để chúng ta có thể được rửa sạch khỏi tội lỗi của mình và bước vào nơi hiện diện của Ngài. Ân tứ của Sự Chuộc Tội tuyệt vời này là có sẵn cho toàn thể nhân loại, với điều kiện là sự hối cải. Sự hối cải đòi hỏi chúng ta tránh xa tội lỗi và quay về với Thượng Đế. Điều này đòi hỏi chúng ta cảm thấy ăn năn. Điều này đòi hỏi sự hoàn trả. Trên tất cả, điều này đòi hỏi chúng ta cảm thấy được “sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời.”10

  jesus-praying-in-gethsemane-39591-print.jpg

  Chúa Giê Su cầu nguyện trong vườn Ghết Sê Ma Nê để chuộc tội lỗi cho tất cả những ai tin vào Ngài.

  Chúa Giê Su cầu nguyện trong vườn Ghết Sê Ma Nê để chuộc tội lỗi cho tất cả những ai tin vào Ngài.

  Đấng Cứu Rỗi đã giảng dạy rằng các tầng trời sẽ vui mừng khi mỗi kẻ có tội ăn năn.11 Niềm vui của Thượng Đế lớn biết bao trong tâm hồn hối cải. Khi chúng ta chân thành hối cải và thú nhận các tội lỗi của mình và rũ bỏ chúng, chúng ta sẽ được tha thứ và Chúa sẽ không còn nhớ tới những tội lỗi đó nữa.12 Lời giảng dạy đầy quyền năng của Vua Bên Gia Min tới dân của ông và đã khiến họ đồng thanh kêu lên rằng: “Vâng, chúng tôi tin mọi lời mà vua đã nói với chúng tôi; và hơn nữa, chúng tôi biết những lời ấy thật vững vàng và chân thật, vì Thánh Linh của Chúa Vạn Năng đã đem lại một sự thay đổi lớn lao trong chúng tôi, hay trong lòng chúng tôi, khiến chúng tôi không còn ý muốn làm điều tà ác nữa, mà chỉ muốn luôn luôn làm điều thiện.”13 Sự hối cải chân thành dẫn tới sự cải đạo, điều này giúp chúng ta nắm lấy điều tốt lành và tránh xa điều tà ác.

  Giám Trợ Waddell đã nói rằng: “Chúa đã thiết lập một khuôn mẫu. Ngài đã ban cho chúng ta các khuôn mẫu, và thứ tự của các khuân mẫu đó là có ý nghĩa. Thật sự có ý nghĩa rằng sự hối cải là bước thứ hai trong khuôn mẫu đó và bước đầu tiên chính là sự tin cậy nơi Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài.”14 Chúng ta không thể giảng dạy nguyên tắc của sự hối cải khi chúng ta chưa giảng dạy về Đức Tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài. Khi sự hiểu biết của chúng ta về Sự Chuộc Tội gia tăng, ước muốn hối cải và việc tận dụng tối đa hành động tuyệt diệu đó sẽ được nhân lên gấp bội.

  Đối với những ai đang đắm chìm trong tội lỗi và mất hy vọng trong cuộc sống, tôi muốn làm chứng với anh chị em rằng có niềm hy vọng nơi và qua Đấng Mê Si Thánh và qua sự chuộc tội thiêng liêng của Ngài. Nếu chúng ta thành tâm hối cải và rũ bỏ tội lỗi của mình và hướng tới Thượng Đế bằng tất cả tấm lòng, tâm trí và sức mạnh, thì sự chuộc tội sẽ hoàn toàn hiệu nghiệm và chúng ta sẽ được thanh tẩy khỏi tất cả tội lỗi của mình và Chúa sẽ không còn nhớ tới những tội lỗi đó nữa. Bởi vì Ngài yêu thương chúng ta nhiều hơn chúng ta có thể tưởng tượng được và Ngài đã trả cái giá cho anh chị em và cho tôi.

  Khi chúng ta sống một cuộc sống vâng lời và hối cải, thì cuộc hành trình của chúng ta hướng tới ngôi nhà thượng thiên của mình sẽ êm đềm. Chúng ta sẽ học về các con đường CỦA NGÀI và nhận được các phước lành đã hứa. Sự hiểu biết của chúng ta về các nguyên tắc thiên thượng này sẽ gia tăng và chúng ta sẽ ngày càng trở nên tốt hơn mỗi ngày.

  Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô. Ngài hằng sống. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu. Chúng ta có tiềm năng để trở nên giống như Ngài. Nếu chúng ta hướng về Ngài và tìm kiếm sự giúp đỡ, Ngài sẽ dang cánh tay tới chúng ta. Thực tế, cánh tay của Ngài dang ra cho tất cả những người nào hối cải và tin vào danh Ngài.15 Tôi làm chứng về những lẽ thật này trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô. A Men. ■

  _________________________________________
  Ghi chú
  1 Xin xem Sáng Thế Ký 6:8-9.
  2 Xin xem Sáng Thế Ký 6:22.
  3 Xin xem 1 Sa Mu Ên 15:22.
  4 Xin xem 1 Nê Phi 3:7.
  5 Xin xem 1 Nê Phi 4:13.
  6 Xin xem GLGƯ 130:21.
  7 Xin xem GLGƯ 82:10.
  8 Xin xem GLGƯ 93:1.
  9 Xin xem 1 Nê Phi 17:3.
  10 Xin xem 2 Cô Rinh Tô 7:10.
  11 Xin xem Lu Ca 15:7.
  12 Xin xem GLGƯ 58:42.
  13 Xin xem Mô Si A 5:2.
  14 Seminar for New Mission Presidents, 2016. 
  15 Xin xem An Ma 19:36.