Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  86a

  Một Thiên Sứ Đến Với Joseph Smith

  (An Angel Came to Joseph Smith)

  1. Một thiên sứ đến với ông Joseph 
  Smith, Và từ lòng đất, lấy 
  lên quyển sách thiêng liêng được giấu nơi 
  này, Một quyển sách thiêng liêng.

  2. Quyển sách ấy nói đến dân xa xưa 
  kia, Được bàn tay Chúa dẫn 
  dắt, lướt sóng qua bao đại dương hãi 
  hùng Để đến đất bình an.

  3. Dân Nê Phi với các dân La Man 
  xưa, Và những ai biết đến 
  Chúa, đã có an bình khi vâng theo 
  Ngài, Quyển sách nói như thế.

  4. Giờ đây tôi đã có sách thiêng để 
  đọc, Và tôi thông hiều giáo 
  lý, Đức Chúa Cha yêu thương chúng ta 
  nhiều Dù ở khắp mọi nơi.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>