Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  68

  Lởi Reo Mừng Hô Sa Na Nhân Lễ Phục Sinh

  (Easter Hosanna)

  1. Lời tiên đoán của thuở rất xưa đến bây giờ thành nên nghiệm ứng.
  Rằng Giê Su, Đấng đã chết cho dân mình giờ phục sinh cho thấy. 
  Lúc Chúa giáng lâm từ trời cao, trên thân Ngài màu trắng sáng ngời,
  Người dân nơi đất hứa tiếp đón Chúa Trời 
  Hân hoan reo tiếng: 

  (Điệp khúc:)
  'Hô Sa Na! Vinh quang thay danh Ngài Thật là Đấng Chí Tôn! 
  Hô Sa Na! Vinh quang thay danh Ngài, Cùng nhau tôn vinh Chúa!'

  2. Rồi khi Chúa Giê Su đến viếng dân Nê Phi tại nơi đất hứa, 
  Người ngay chính thấy rõ vết thương của Ngài thì chợt lòng cảm kích.
  Biết Chúa, sau khi chịu nạn, nay vinh quang tỏ rõ Đấng Cứu Rỗi. 
  Giờ đây ta cũng cất tiếng reo hò mừng vui, như người thời xưa:
  (Điệp khúc)

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>