Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc

Âm Nhạc

189

Cầu Nguyện Gia Đình

(Family Prayer)

67

1. Cùng lại đây, gia quyến chúng ta họp 
để chung nhau quỳ nguyện khần,
cảm kích Chúa Trời trên cao cho
nhiều ân phước mà ta nhận được.

2. Tạ ơn Cha thương xót chúng ta nhiều.
Ngài ban cho nhà cửa ở, rất lắm áo quần,
thức ăn, cha hiền mẹ tốt cùng bao ân lành.

3. Cầu xin cho gia quyến chúng ta được
Ngài luôn soi đường dẫn lối.
Để kính nhớ Ngài, chúng ta đêm
ngày khiêm tốn cùng dâng nguyện cầu.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>