Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  189

  Cầu Nguyện Gia Đình

  (Family Prayer)

  67

  1. Cùng lại đây, gia quyến chúng ta họp 
  để chung nhau quỳ nguyện khần,
  cảm kích Chúa Trời trên cao cho
  nhiều ân phước mà ta nhận được.

  2. Tạ ơn Cha thương xót chúng ta nhiều.
  Ngài ban cho nhà cửa ở, rất lắm áo quần,
  thức ăn, cha hiền mẹ tốt cùng bao ân lành.

  3. Cầu xin cho gia quyến chúng ta được
  Ngài luôn soi đường dẫn lối.
  Để kính nhớ Ngài, chúng ta đêm
  ngày khiêm tốn cùng dâng nguyện cầu.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>