Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc cho Trẻ Em

Âm Nhạc cho Trẻ Em

65

Ngài Chết Để Chúng Ta Sẽ Phục Sinh

(He Died That We Might Live Again)

Ngài đã chết chúng ta sẽ phục sinh
Đức Chúa Giê Su Đấng cứu rỗi ta
Ngài chết lẻ loi trên Gô Gô Tha 
Cho chúng ta Ngài đã phó mạng sống.
Buổi sáng lễ phục sinh Ngài đã phục sinh,
Đấng cứu rỗi, vua của ta.
Bày tỏ tình thương Ngài cho loài người
Nên hãy ca lên để cám ơn Ngài.
Mừng vui! Mừng vui! và ca vang lên. 

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>