Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc cho Trẻ Em

Âm Nhạc cho Trẻ Em

7

Cảm Tạ Cha Yêu Dấu

(I Thank Thee, Dear Father)

61

1. Cảm tạ Cha yêu dấu, ở trên chốn Thiên Cung Ngài.
Vì lòng nhân ái cùng sự thương xót với bao tình thương.
Cảm tạ Cha cho con nhà cửa ở với cha mẹ hiền,
bạn tốt với tất cả những phước lành hướng nơi dây.

2.Xin Cha dìu con, giúp dạy con biết yêu thương người
Cùng lưu ý những lời chi bảo tốt của mẹ cha.
Trong danh Giê Su Christ là Đấng mến yêu con nhiều.
Cầu khẩn Đức Chúa Cha ban ân lành cho con luôn.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>