Âm Nhạc cho Trẻ Em

  Âm Nhạc cho Trẻ Em

  56

  Tôi Suy Ngẫm Khi Đọc Câu Chuyện Hay Đó

  (I Think When I read That Sweet Story)

  60

  1. Chuyện tích xưa hay đó tôi đọc về Giê Su. 
  Ngài hằng ở trên dương gian với chúng ta.
  Ngài thường bảo trẻ nhỏ chúng ta là những đàn chiên con.
  Lòng thầm được sống với Chúa tôi bấy giờ.

  2. Thầm ước bàn tay Chúa xoa đặt trên đầu của tôi.
  Và Ngài sẽ ôm tôi trong đôi cánh tay.
  Hầu nhìn xem gương nhân ái của Ngài lúc Ngài tuyên phán:
  'Cùng lại dây hỡi các trẻ nhỏ của ta.'

  3. Lời khấn cầu lên Chúa xin luôn được Ngài dẫn soi.
  Nguyện Ngài ở luôn bên tôi, ban phước tôi.
  Vì rằng nếu tôi ra sức kiếm tìm Chúa ở dương thế,
  thì về sau tôi sẽ thấy Ngài trên trời.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>