Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  145

  Lòng Nhân Nên Khởi Từ Tôi

  (Kindness Begins with Me)

  63

  Lòng nhân nên ban phát đều cho mỗi người. 
  Này anh, cách đó rất đúng.
  Vì vậy tôi luôn bảo tôi: Hãy nhớ rằng:
  Lòng nhân nên khởi từ tôi.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>