Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc

Âm Nhạc

98

Sự Hối Cải

(Repentance)

Nói 'xin lỗi' nào phải đâu là cách luôn luôn dễ làm
Khi con biết mình đã vô tâm vả làm điều lầm lỗi.
Từ này con xin ăn năn để biết sửa tâm tính
Cúi xin phước ân của Cha cho được sống vững vàng.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>