Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc

Âm Nhạc

86b

Các Bảng Khắc Bằng Vàng

(The Golden Plates)

65

1. Trên đồi xanh giấu chôn bảng khắc.
Mãi khi một người thành tâm,
được tìm lập bởi Chúa Trời,
bảng khắc đó mới được giao truyền.

2. Văn kiện do Nê Phi lập nên.
Ông là một người hùng anh 
ở thời xưa, rất thánh thiện.
Nay trong Sách Mặc Môn kể lại.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>