Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc cho Trẻ Em

Âm Nhạc cho Trẻ Em

153

Chúa Ban Tôi Một Đền Tạm

(The Lord Gave Me a Temple)

62

1. Chúa ban tôi một đền tạm để sống trên dương gian này dây 
Trước là hồn linh trên thượng thiên song tôi rời mái gia đình chốn ấy 
để xuống sống trên dương gian trong thể xác Chúa ban cho tôi làm đền tạm.
Nên tôi phải gìn giữ luôn cho dược sạch trong.

2. Sống trên dương trần trong thể xác Chúa ban tôi làm đền tạm
Phước ân cha Thiên Thượng ban cho tôi nếu tôi vâng lời Cứu Chúa
để sống thẳng ngay trong sạch.
Vào buổi sáng ban mai sống lại,
đền tạm này tôi sẽ có lại để hường vinh quang đời đời.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>