Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc

Âm Nhạc

72

Tiệc Thánh

(The Sacrament)

1. Khi tôi ăn bánh với uống nước Thánh.
Tôi sẽ nghĩ đến lời mà Chúa đã phán: 
'Bánh nước ban cho để nhớ đến Ta 
Ban phước cho để ngươi luôn ghi nhớ đến'

2. Giê Su đã hy sinh cho tôi
Tôi xin sẽ phục vụ mãi mãi
Tôi xin luôn nhớ đến Chúa. 
Thánh danh tôi luôn ghi nhớ.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>