Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc

Âm Nhạc

170

Những Việc Em Làm

(The Things I do)

1. Tuổi con quá nhỏ để đi nơi khác.
Để rao truyền lời dạy răn từ Chúa. 
Nhưng con biết chứng minh cho điều ngay
Qua việc con làm ngay chính tinh sạch. 

2. Những người dân xung quanh nơi  con ở
Sẽ cũng suy ngẫm điều hay điều xấu.
Là qua phong cách của con mọi nơi 
Không chỉ trong ngày Sa Bát Chúa Nhật.

3. Con dẫn dắt bạn viếng chốn tôn thờ 
Là nơi con đến với đức tin mình.
Tươi vui tôn kính ở trên mặt  con
Sẽ giúp các bạn nể kính nơi này.

4. Những điều con làm giờ đây cho thấy 
Sau này con thành người con mong muốn.
Rồi khi anh cả gõ cửa nhà ai 
Được mời 'Xin nói đến Phúc Âm thêm.'

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>