Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc cho Trẻ Em

Âm Nhạc cho Trẻ Em

90

Lẽ Thật Từ Ê Li

(Truth From Elijah)

Làm cho lòng con cái đồng quy với lòng cha trở 
về, với nhau___ với nhau bên cha là con. 
Tại nơi điều ngay chính mà khi trước từng nghe Ê 
Li đã rao___  giảng rao giảng ghi vào tâm.
Ta biết phận con cái ghi nhận tên người thân giữ 
tên tổ tiên cần ghi nhớ và gìn giữ trong trí
Cần cố gắng cho xứng đáng khi quỳ trong đền thiêng liêng 
mong cùng ta toàn gia tiên đến nơi chốn vĩnh cửu
Làm cho lòng con cái đồng quy với lòng cha trở 
về với nhau___ với nhau quay về.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>