Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc

Âm Nhạc

256

Là Thanh Thiếu Niên Và Thiếu Nữ Trong Si Ôn Sau Này

(As Zion's Youth in Latter Days)

1. Là thanh thiếu niên và thiếu nữ dũng 
cảm trong Si Ôn sau này, 
Ta xin hứa long trọng với ánh mắt 
sáng ngời nguyện cùng xây đắp.
Từ xưa thời quá khứ trải qua nay 
đến tương lai đang trông chờ,
Dù ta đối đầu nhiều thử thách nhưng 
ta xin được chân thật luôn.

2. Dù cho các lẽ thật quý báu lớn 
lao đã bị người cười nhạo,
Cùng nhau ta vâng phục lắng nghe theo 
thì sẽ được dạy đối phó,
Điều ác đang tấn công chúng ta, sự 
hủy hoại đến từ tội trọng,
Thanh sắt nắm giữ cùng đức tin lớn 
giúp ta hưởng thêm niềm vui.

3. Thử thách chúng ta chịu rất khiếp hãi 
nhưng ta không thấy nản lòng
Cùng nhau ta phục vụ chính nghĩa lớn 
lao lẽ thật thêm giúp sức.
Yêu thương và biết khắc phục, chúng ta 
cất lên lời đầy vui mừng,
Là thanh thiếu niên và thiếu nữ dũng 
cảm trong Si Ôn ngày sau. 

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>