Bỏ qua điều hướng chính

Thánh Ca

Thánh Ca

200

Ngày Nay Chúa Phục Sinh

(Christ the Lord Is Risen Today)

54

1. Ngày nay Chúa Phục Sinh phước lắm thay! Ha Lê Lu Gia,

Người cùng sứ thiên reo lên như vậy. Ha Lê Lu Gia

Cùng dâng khải hoàn ca chúc tán. Ha Lê Lu Gia

Thiên cung hát, trần gian ứng đáp. Ha Lê Lu Gia.

 

2. Ngày nay Chúa thành công cứu rỗi. Ha Lê Lu Gia,

Ngài đã đắc thắng nơi trận tiến rồi. Ha Lê Lu Gia

Rồi sự chết rời xa khỏi Chúa. Ha Lê Lu Gia

Từ đây cửa trời kia mở trống. Ha Lê Lu Gia.

 

3. Kìa Vua sống lại vinh hiển lắm thay! Ha Lê Lu Gia,

Thần sự chết sao mi nay lui về. Ha Lê Lu Gia

Một phen chết Ngài chuộc nhân thế. Ha Lê Lu Gia

Sự thắng của mộ phần biến mất. Ha Lê Lu Gia.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>