Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc

Âm Nhạc

96

Con Yêu Dấu, Chúa Ở Bên Con

(Dearest Children, God Is Near You)

1.Con, nầy con, kìa Chúa luôn bên cạnh hoài.

Canh chừng các con đém và ngày

Chúa sẽ thấy nừng thương đân con ngoan

Vì điêu lanh là điêu con theo

Hãy luôn tin Ngài, hãy luôn tin Ngài,

Chúa sẽ ban phước hạnh cho con.

 

2. Con, này con, kìa Chúa sai thiên thần.

Trông chừng những việc làm hâng ngày

Ghi bao nhiêu lời hay hoặc ô dơ

Mà hầng ngày từ lòng con ra

Sống cho trong sạch sống cho trong sạch

Ơn Chúa luôn cho người lòng ngay.

 

3. Con, này con, lời Chúa bân cho con

Qua lơi Thánh Linh ngự vào lòng

Nếu ráng nhớ và theo lời Cha khuyên

Ngày lại ngày lòng được vui tươi

Hãy luôn trung thành, hãy luôn trong thành,

Vói Chúa Cha, con vào Si Ôn

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>