Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc

Âm Nhạc

152

Xin Cha Luôn Bên Anh Ban Phước Bình An

(God Be with You Till We Meet Again)

40

1. Xin Cha luôn bên anh ban phước bình an.

Cứ dẫn dắt cứ giáo huấn thủy chung,

Chăm nom anh an vui trong ơn Ngài.

Nguyện Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng.

 

(Điệp khúc)

Từ nay cho đến lúc chúng ta gặp nhau

Phút tương phùng dưới chân Giê Su.

Từ nay cho đến lúc chúng ta gặp nhau,

Chúa dắt đưa anh tận khi ta trùng phùng.

 

2. Xin Cha luôn bên anh ban phước bình an.

Giơ tay Linh năng luôn che anh cùng,

Cho qua bao gian nguy vây quanh đời.

Nguyện Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng.

(Điệp khúc)

 

3. Xin Cha luôn bên anh ban phước bình an.

Dẫu sóng lớn cuốn chết chóc đến bên.

Tay yêu thương nâng anh lên trên dòng.

Nguyện Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng.

(Điệp khúc)

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>