Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc

Âm Nhạc

187

Cha Yêu Thương Ta Nên Sai Chúa Con

(God Loved Us, So He Sent His Son)

1. Cha yêu thương ta nên sai Chúa Con

Giê Su Ky Tô làm Đấng chuộc tội,

Cho ta đi theo chân bước của Ngài.

Duy lối ấy dẫn đến Đức Chúa Trời.

 

2. Mượn hình hài người dù con Chúa Cha.

Thân Giê Su mang bao vết roi hằn.

Ngài lìa đời hồn trong trắng thánh sạch.

Đêm thân ra bôi xóa hết lỗi xưa.

 

3. Tình nồng nàn Ngài dành cho, thánh thay!

Không hoang mang chi trong trái tim này.

Vì được dự phần sự hiến dâng Ngài.

Trong tim Giê Su có ta ẩn mình.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>