Bỏ qua điều hướng chính

Thánh Ca

Thánh Ca

302

Tôi Biết Rằng Cha Hằng Sống

(I Know My Father Lives)

59

1. Tôi biết Cha tôi hằng sống, cùng mến yêu tôi thật nhiều.

Linh Chúa bảo thầm điều này tôi, cho biết đó là đúng

cho biết việc này là thật.

 

2.Cha gởi tôi ở trần gian. Bởi đức tin ở nơi Cha.

Linh Chúa bảo thầm điều này cùng tôi, cho biết tôi có thể sống

theo kế hoạch của Cha tôi.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>