Bỏ qua điều hướng chính

Thánh Ca

Thánh Ca

98

Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn

(I Need Thee Every Hour)

12

1. Ôi Chúa Đấng tôi cần luôn.

Ngôi cao cả nhân từ.

Này duy chỉ một lời Chúa.

Giúp tôi an bình.

 

(điệp khúc)

Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ tôi,

luôn cần Chúa bên tôi hoài

Xin ban phước cho tôi từng giây.

Tôi đến bên Ngài.

 

2. Ôi Chúa Đấng tôi cần luôn.

Khi tôi ở bên Ngài.

Tà ma hết phương lừa dối.

Khi Ngài ở gần

(điệp khúc)

 

3. Ôi Chúa Đấng tôi cần luôn.

Khi vui hay đau buồn

Đời tôi nếu ra ngoài Chúa.

Cuộc đời luông tuồng

(điệp khúc)

 

4. Ôi Chúa Đấng tôi cần luôn.

Đấng chí thánh là Ngài.

Nguyện luôn khiến tôi thuộc Chúa.

Được làm con Ngài

(điệp khúc)

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>