Bỏ qua điều hướng chính

Thánh Ca

Thánh Ca

97

Sự Sáng Hỡi, Xin Dìu Tôi!

(Lead Kindly Light)

1. Này sự sáng hỡi, dắt tôi trong màn đêm dày.

Xin Ngài đưa tôi.

Trời đêm đen quá lúc tôi xa rời mái nhà.

Ngài ơi,dìu tôi!

Xin canh chân tôi. Tôi không dám xin thấy được

Đất xa đường dài. Xin đi bước một, một thôi.

 

2. Ngày xưa tôi cố chấp nên không cầu xin Ngài

Đưa đường cho tôi.

Vì tôi ưa thích bước đi một mình. Nhưng giờ

Ngài ơi,dìu tôi!

Không lo âu chi. Tôi vui sống qua ngày đẹp

Hãnh diện đầy lòng, cố quên bao ngày buồn xưa

 

3. Ngài hằng ban phước xuống tôi thật nhiều. Xin Ngài

Tiếp tục đưa tôi.

Vượt qua đất khó, núi cao, sông rộng, đến khi

Màn đên dần tan

Bao năm u mê. Tôi xa cách thân nhân mình.

Sáng nay nhìn lại khuôn mặt mọi người cười tươi.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>