Bỏ qua điều hướng chính

Thánh Ca

Thánh Ca

100

Càng Gần Chúa Hơn

(Nearer, My God, to Thee)

1. Chúa ơi cho con càng gần.

Gần bên Chúa hơn

Dẫu phải mang cây thập tự,

Lòng này vẫn vui.

Con muốn hoan ca ngày đêm.

Xin Chúa đem con lại gần

Chúa ôi cho con gần Ngài,

Càng gần Chúa hơn.

 

2. Dẫu khi kim ô lặn rồi.

Lạc nơi hiểm nguy

Phiến đá con kê đầu nằm,

Hồi trời tối tăm

Trong giấc chiêm bao nguyện mong.

Mong Chúa cho nương bên lòng.

Chúa ôi cho con gần Ngài,

Càng gần Chúa hơn.

 

3. Ước nơi đây thông tận trời.

Một thang bắt lên

Xuống lên trên thang rạng ngời

Nhiều vị sứ thiên

Đem phước yêu thương từ nay,

Ban xuống cho con mỗi ngày

Chúa ôi cho con gần Ngài,

Càng gần Chúa hơn.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>