Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc

Âm Nhạc

208

Ô Bết-Lê-Hem Ấp Nhỏ

(O Little Town of Bethlehem)

1. Ô Bết Lê Hem ấp nhỏ này,

Chốn ngươi thật an bình bấy

Khi người đương giấc mê man không ngờ

Ánh sao nhẹ lướt êm tơ.

Ấy chốn phát châu quang đời đời

Trong đường người đang tăm tối

Bao xưa hy vọng kinh hãi đôi đường

Đến nay gặp giữa đêm trường.

 

2. Xưa khi Mari sanh Chúa Giê Su

Chúng dân thảy thảy đều ngủ

Thiên binh âu yếm nom con trời

Bữa nay vừa mới ra đời.

Các sứ thánh cao rao nhiệt thành

Tin mừng đêm sinh con Thánh,

Tôn vinh Thiên phụ danh sáng trên trời,

Đất an bình phước cho người.

 

3. Ô sao yên lặng, sao quá yên lặng

Lúc ơn diệu vinh hiện xuống

Hôm nay ơn ấy ban cho tâm nầy

Cũng yên lặng giống như xưa.

Dẫu Chist đến êm ru lặng bặt.

Tuy đời tội ô hư mất.

Nhưng ta ai người tâm tính nhu mì

Christ vui ngự đến trị vì.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>