Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc

Âm Nhạc

320

Chức Tư Tế Của Chúng Ta

(Priesthood of Our Lord (Men))

1. Anh em ơi thế gian hôm nay ưa 
thích của cải ham mê danh tiếng
Nào biết có chức tư tế lớn nhất 
cao quý nhất cúa Chúa dành cho.

2. Ta mang lấy áo bào thiêng liêng - Khi 
xứng đáng nắm giữ chức tư tế 
Và sống ngay chính để có Đức Thánh 
Linh hướng dẫn mãi mãi cận kề.

3. Ta luôn dấn bước mạnh mẽ hiên ngang 
với ân phước của chức tư tế
Thầy giảng, tư tế, trợ tế, anh cả, 
đều quyết chí sống đức hạnh luôn. 

<< thánh ca trước trở lại mục lục