Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc

Âm Nhạc

184

Trên Thập Tự

(Upon the Cross of Calvary)

1. Thập tự ngàn xưa trên Gô-Gô-Tha

Họ đã đóng đinh Giê Su.

Huyết Chúa tuôn tràn hiến dâng linh hồn.

Lời Ngài nêu linh nghiệm nay.

 

2. Thập tự ngàn xưa Giê Su đã chết

Để khắp muôn dân được trông:

Chết trên thập tự Chúa mở con đường

Vào nơi vĩnh viễn thượng thiên.

 

3. Thập tự ngàn xưa Cứu Chúa đã chết

Rồi tái sinh ba ngày sau.

Hết thảy mọi người thấy phép nhiệm mầu

Và vinh quang nơi Giê Su.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>