Bỏ qua điều hướng chính

Âm Nhạc

Âm Nhạc

22

Chúng Ta Lắng Tai Nghe Lời Của Tiên Tri

(We Listen to a Prophet's Voice)

1. Lời vị tiên tri cùng nhau đến nghe hiểu tận tường

Là lời giáo huấn ban từ Đức Chúa Trời.

Dược cùng chung vui học lời chân thật Chúa trao

Cho mừng vui hòa xướng chức Thánh vương ngự cao

Nhiệm vụ thiêng liêng các tiên tri ngày xưa thường gánh vác

Ngày nay ta luôn cố công tìm đã thấy

Một vị tiên ngày nay đã được Chúa ban cho

Mọi sự hiểu biết qua người được phục hồi.

 

2. Dầy đặc trên không màn đêm bủa vây khắp từng trời.

Vàn muôn nguy nan lan tràn trên cõi đời.

Đều được tiên tri dùng lời nói hằng sống dẹp trừ.

Nhờ sự chỉ giáo của Chúa luôn kề bên

Lầm lạc mưu mô quỷ toa rập từ xưa vào tận nay

Người trần gian đã dẫn bước đi lạc lối.

Và bao tiên tri dựa ơn Chúa hằng cố tìm tòi.

Giờ phút cuối thấy con đường ngay tuy hẹp.

 

3. Được vậy không do niềm tin nơi điều của loài người

Hoặc niềm tin nơi tay người đưa dắt đường.

Mọi sự quyết đoán tự theo ý tự quyết định làm

Thì Giê Su chắc chắn sẽ không nhận đâu

Lời của Chúa phán đến con dân Ngài xưa cần ghi nhớ:

“Mọi lời ta ngươi hãy luôn luôn làm theo.”

Lòng thủy chung ta nguyện mang theo đời sống hàng ngày

Và mang theo ta đến giờ phút sau cùng.

<< thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>