Russell M. Nelson Được Kêu Gọi với Tư Cách là Chủ Tịch thứ 17 của Giáo Hội

  president

  Chủ Tịch Russell M. Nelson vừa được loan báo là Chủ Tịch thứ 17 và vị tiên tri của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô vào ngày thứ Ba 16 tháng Một năm 2018. Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã đưa ra lời loan báo này trong một buổi phát sóng trực tiếp từ căn phòng phụ của Đền Thờ Salt Lake thiêng liêng. Ông đã được tán trợ và phong nhiệm trong Đền Thờ Salt Lake vào ngày Chủ Nhật 14 tháng Một năm 2018.

  president
  Chủ tịch mới của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, Chủ Tịch Russell M. Nelson, loan báo Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn vào thứ Ba, 16 tháng Một năm 2018 đến các Thánh Hữu Ngày Sau trên toàn thế giới. Chủ Tịch Nelson (chính giữa), Chủ Tịch Dallin H. Oaks (bên trái) và Chủ Tịch Henry B. Eyring (phải).
  Todd Christofferson
  Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ chào mừng những người xem đến với buổi loan báo của Giáo Hội về Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn mới vào 9:00 sáng, thứ Ba, 16 tháng Một năm 2018. Buổi loan báo được phát sóng trực tiếp từ căn phòng phụ của Đền Thờ Salt Lake.

  Chủ Tịch Nelson, 93 tuổi, kế nhiệm Chủ Tịch Thomas S. Monson là người đã qua đời vào ngày 2 tháng Một năm 2018.

  Vị lãnh đạo mới của một tổ chức tín ngưỡng toàn cầu của hơn 16 triệu tín hữu đã kêu gọi Chủ Tịch Dallin H. Oaks, 85 tuổi, và Chủ tịch Henry B. Eyring, 84 tuổi, phục vụ cùng ông với tư cách là đệ nhất và đệ nhị cố vấn của ông trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, nhóm lãnh đạo cao nhất của Giáo Hội.

  Chủ Tịch Nelson cũng loan báo rằng M. Russell Ballard, 89 tuổi, là Quyền Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ.


  Chủ Tịch Russell M. Nelson


  Chủ Tịch Russell M. Nelson
  Russell M. Nelson, vị Chủ Tịch thứ 17 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

  Trước khi phục vụ với tư cách là vị lãnh đạo Giáo Hội, Chủ Tịch Nelson đã phục vụ với tư cách là thành viên trong Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ từ ngày 7 tháng Tư năm 1984. Ông là chủ tịch của nhóm túc số đó từ ngày 15 tháng Bảy năm 2015, cho đến khi ông được kêu gọi với tư cách là vị lãnh đạo của Giáo Hội.

  Chủ Tịch Russell M. Nelson và vợ của ông, Wendy Watson Nelson.
  Chủ Tịch Russell M. Nelson và vợ của ông, Wendy Watson Nelson.

  Là một bác sĩ phẫu thuật và nghiên cứu y khoa nổi tiếng trên thế giới, công việc chuyên môn của Chủ Tịch Nelson gồm có chức giáo sư nghiên cứu về phẫu thuật và giám đốc khoa Thoracic Surgery Residency (Nội Trú Phẫu Thuật Ngực) tại trường University of Utah và là chủ tịch Division of Thoracic Surgery (Khu Phẫu Thuật Ngực) tại Bệnh Viện LDS ở Salt Lake City. [Xin đọc thêm về Chủ Tịch Nelson.]


  Chủ Tịch Dallin H. Oaks


  Chủ Tịch Dallin H. Oaks
  Chủ Tịch Dallin H. Oaks, đệ nhất cố vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn.

  Chủ Tịch Dallin H. Oaks đã phục vụ với tư cách là thành viên của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ từ tháng Năm năm 1984. Ông là chủ tịch trường Brigham Young University từ năm 1971 đến năm 1980 và là thẩm phán của Tòa Án Tối Cao Utah từ năm 1980 cho đến khi ông từ chức vào năm 1984 để chấp nhận sự kêu gọi làm sứ đồ của ông. [Xin đọc thêm về Dallin H. Oaks.]


  Chủ Tịch Henry B. Eyring


  Chủ Tịch Henry B. Eyring
  Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

  Chủ Tịch Henry B. Eyring đã phục vụ với tư cách là cố vấn cho Chủ Tịch Thomas S. Monson từ năm 2008 đến năm 2018 và cho Chủ Tịch Gordon B. Hinckley từ năm 2007 đến năm 2008. Ông đã được tán trợ với tư cách là thành viên của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ vào ngày 1 tháng Tư năm 1995. Trước khi phục vụ Giáo Hội toàn thời gian, Chủ Tịch Eyring là chủ tịch trường Ricks College ở Rexburg, Idaho, từ năm 1971 đến năm 1977. Ông là giáo sư giảng dạy tại trường Graduate School of Business thuộc Stanford University từ năm 1962 đến năm 1971. [Xin đọc thêm về Henry B. Eyring.]


  Quyền Chủ Tịch M. Russell Ballard


  President M. Russell Ballard
  Chủ Tịch M. Russell Ballard, Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

  Quyền Chủ Tịch M. Russell Ballard đã phục vụ với tư cách là thành viên của Nhóm Túc Số Mười Hai từ ngày 6 tháng Mười năm 1985. Năm 1976, ông được gọi là với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương. Trước khi được kêu gọi với tư cách là vị lãnh đạo toàn thời gian của Giáo Hội, Chủ Tịch Ballard đã làm việc trong ngành kinh doanh ô tô, bất động sản và đầu tư. [Xin đọc thêm về M. Russell Ballard.]