Chứng Ngôn và Sự Cải Đạo


Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Có sự khác biệt giữa việc nhận được một chứng ngôn về lẽ thật và việc thật sự được cải đạo. Ví dụ, Sứ Đồ Phi E Rơ vĩ đại đã làm chứng với Đấng Cứu Rỗi rằng ông biết Chúa Giê Su là Vị Nam Tử của Thượng Đế.

“[Chúa Giê Su] phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai?

“Si Môn Phi E Rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Ky Tô, con Đức Chúa Trời hằng sống.

“Bấy giờ, Đức Chúa Giê Su phán cùng người rằng: Hỡi Si Môn, con Giô Na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy” (Ma Thi Ơ 16:15–17).

Tuy nhiên về sau, trong lệnh truyền của Ngài cho Phi E Rơ, Chúa đã ban cho ông và cho chúng ta một lời hướng dẫn để trở nên thực sự cải đạo và kéo dài sự cải đạo cho cả cuộc đời. Chúa Giê Su đã phán như thế này: “Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình” (Lu Ca 22:32).

Chúa Giê Su đã dạy Phi E Rơ rằng để có được một chứng ngôn thì cần phải còn có một sự thay đổi lớn hơn để có thể suy nghĩ, cảm nhận và hành động như là các môn đồ đã thực sự được cải đạo của Chúa Giê Su Ky Tô. Đó là sự thay đổi lớn lao mà chúng ta đều tìm kiếm. Một khi đạt được điều đó, chúng ta cần phải tiếp tục sự thay đổi đó cho đến khi cuối cuộc sống hữu diệt của mình (xin xem An Ma 5:13–14).

Chúng ta biết từ kinh nghiệm của mình và từ việc quan sát những người khác rằng việc có một vài giây phút tuyệt vời của sức mạnh thuộc linh thì sẽ không đủ. Phi E Rơ chối không biết Đấng Cứu Rỗi ngay cả sau khi ông đã nhận được một sự làm chứng của Thánh Linh rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô. Ba Nhân Chứng về Sách Mặc Môn đã nhận được chứng ngôn trực tiếp rằng Sách Mặc Môn là lời của Thượng Đế, nhưng sau đó họ đã nao núng về khả năng của họ để tán trợ Joseph Smith với tư cách là Vị Tiên Tri của Giáo Hội của Chúa.

Chúng ta cần một sự thay đổi trong tâm hồn mình, như đã được mô tả trong sách An Ma: “Và rồi tất cả đều rao truyền cho dân chúng những lời giống nhau rằng—lòng họ nay đã thay đổi, họ không còn mong muốn làm điều ác nữa” (An Ma 19:33, xin xem thêm Mô Si A 5:2).

Chúa đã dạy chúng ta rằng khi chúng ta được thực sự cải đạo theo phúc âm của Ngài, thì lòng chúng ta sẽ thay đổi từ mối quan tâm ích kỷ đến việc mong muốn phục vụ để nâng đỡ những người khác khi họ tiến tới cuộc sống vĩnh cửu. Để có được sự cải đạo đó, chúng ta có thể cầu nguyện và cố gắng trong đức tin để trở thành một con người mới mà có thể thực hiện được nhờ vào Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô.

Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách cầu nguyện nhằm có được đức tin để hối cải về tính ích kỷ và để có được ân tứ chăm sóc cho những người khác nhiều hơn là cho bản thân mình. Chúng ta có thể cầu nguyện nhằm có được sức mạnh để từ bỏ tính kiêu ngạo và ghen tị.

Việc cầu nguyện cũng sẽ là thiết yếu để nhận được ân tứ về sự yêu thích lời của Thượng Đế và về tình yêu mến Đấng Ky Tô (xin xem Mô Rô Ni 7:47–48). Hai tình yêu mến này được kết hợp với nhau. Khi đọc, suy ngẫm, và cầu nguyện về lời của Thượng Đế, chúng ta sẽ trở nên yêu thích lời nói đó. Chúa đặt lời nói đó vào tâm hồn của chúng ta. Khi cảm nhận được sự yêu thích đó, chúng ta sẽ bắt đầu yêu mến Chúa càng nhiều hơn. Cùng với điều đó, chúng ta cần có tình yêu thương đối với những người khác để củng cố những người mà Thượng Đế đặt trên con đường của chúng ta.

Ví dụ, chúng ta có thể cầu nguyện để nhận ra những người mà Chúa sẽ để cho những người truyền giáo của Ngài giảng dạy. Những người truyền giáo toàn thời gian có thể cầu nguyện với đức tin để biết qua Thánh Linh xem họ phải giảng dạy và làm chứng về điều gì. Họ có thể cầu nguyện với đức tin rằng Chúa sẽ cho họ cảm thấy tình yêu thương của Ngài dành cho tất cả mọi người mà họ gặp. Những người truyền giáo sẽ không đem tất cả mọi người họ gặp đến hồ nước báp têm và đến ân tứ Đức Thánh Linh. Nhưng họ có thể có Đức Thánh Linh là một người bạn đồng hành. Qua sự phục vụ của họ và với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, lòng của những người truyền giáo sẽ được thay đổi khi đến lúc.

Sự thay đổi đó sẽ được nhiều lần đổi mới khi họ và chúng ta tiếp tục một cách không ích kỷ trong suốt cuộc đời để hành động trong đức tin nhằm củng cố những người khác với phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Sự cải đạo sẽ không phải là một sự kiện đơn lẻ hoặc một điều gì đó mà sẽ kéo dài chỉ trong một thời gian cụ thể trong cuộc đời nhưng sẽ là một tiến trình liên tục. Cuộc sống có thể trở nên sáng tỏ hơn cho đến ngày hoàn toàn, khi chúng ta sẽ nhìn thấy Đấng Cứu Rỗi và thấy rằng chúng ta đã trở thành giống như Ngài. Chúa đã mô tả cuộc hành trình này như sau: “Những gì của Thượng Đế đều là ánh sáng; và kẻ nào nhận được ánh sáng, và bền lòng nơi Thượng Đế, thì sẽ nhận được thêm ánh sáng; và ánh sáng đó càng lúc càng sáng tỏ cho đến ngày hoàn toàn” (GLGƯ 50:24).

Tôi hứa với các anh chị em rằng mỗi người chúng ta đều có thể nhận được điều đó.

Giảng Dạy từ Sứ Điệp Này

Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã sử dụng “chuyện ngụ ngôn về dưa chua” để giảng dạy rằng sự cải đạo là một tiến trình liên tục thay vì một sự kiện độc nhất: “Từng hàng chữ một và từng lời giáo huấn một, dần dần và hầu như không thể cảm thấy được, các lý do, ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta trở nên phù hợp với ý muốn của Thượng Đế” (“Các Ngươi Phải Được Tái Sinh,” Liahona, tháng Năm năm 2007, 19). Hãy cân nhắc việc xem lại chuyện ngụ ngôn về dưa chua với những người các anh em giảng dạy. Mỗi người chúng ta có thể làm gì để tiến bước một cách kiên định trong tiến trình cải đạo dần dần mà cả Chủ Tịch Eyring lẫn Anh Cả Bednar đều thảo luận?

Giới Trẻ

Sự Thay Đổi của Lòng Tôi

Bài của Dante Bairado

Tác giả hiện sống ở Fortaleza, Brazil.

Khi mới học về phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô, tôi cảm thấy Thánh Linh làm chứng về lẽ trung thực của phúc âm. Qua lời cầu nguyện, chứng ngôn của tôi càng trở nên vững vàng hơn, và tôi đã quyết định chịu phép báp têm.

Ngay sau lễ báp têm của tôi, những người trong tiểu giáo khu của tôi bắt đầu hỏi tôi cảm thấy như thế nào về công việc phục vụ truyền giáo. Thành thật mà nói, tôi không biết chính xác phải nói gì. Ý nghĩ rời khỏi gia đình và trường học của tôi để phục vụ truyền giáo thì dường như là vô lý.

Rồi một ngày nọ tôi bắt đầu suy nghĩ về sự cải đạo của mình. Tôi nhớ lại những người truyền giáo đã dạy tôi; họ là những người đã kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của tôi và giúp tôi hiểu phúc âm. Tôi đã nhận ra rằng nếu không có sự giúp đỡ của họ, tôi sẽ không bao giờ khám phá ra được Giáo Hội chân chính. Ngay sau khi tôi nhận ra điều đó, ước muốn để phục vụ nở rộ trong lòng tôi. Tôi có thể cảm thấy Thánh Linh nói với tôi rằng tôi nên phục vụ truyền giáo toàn thời gian.

Tôi biết rằng công việc truyền giáo là công việc của Cha Thiên Thượng và chúng ta có thể giúp mang những người khác đến sự hiểu biết tuyệt vời về phúc âm phục hồi.

Thiếu Nhi

Hãy Để cho Chứng Ngôn của Các Em Cháy Sáng Rực

Việc đạt được một chứng ngôn cũng giống như đốt một ngọn lửa. Cũng như chúng ta thêm củi vào để giữ cho ngọn lửa tiếp tục cháy, chúng ta cần phải cầu nguyện, hối cải, phục vụ người khác, học thánh thư, và tuân giữ các lệnh truyền để giúp chứng ngôn của mình đuợc sáng rực.

Để tìm hiểu thêm về cách xây đắp chứng ngôn của các em, hãy đọc mỗi câu thánh thư được liệt kê dưới đây. Vẽ một ánh lửa với năm ngọn lửa lớn. Tô màu một ngọn lửa cho mỗi câu thánh thư các em đọc. Các em đọc càng nhiều thánh thư, thì ngọn lửa—và chứng ngôn của các em càng sáng tỏ hơn!

©2015 do Intellectual Reserve, Inc. Giữ tất cả mọi bản quyền. In tại Hoa Kỳ. Bản tiếng Anh chuẩn nhận: 6/14. Bản dịch chuẩn nhận: 10/14. Bản dịchFirst Presidency Message, February 2015. Vietnamese. 12582 435